Rechtspositie

Vrijwilligers bij het Gemaal hebben rechten en plichten. Deze zijn niet wettelijk van aard, maar moeten worden gezien als aanspraken die wederzijds kunnen worden gemaakt. Enkele van die aanspraken zijn hiervoor reeds genoemd. Hierna volgen nog een aantal andere specifieke “rechten en plichten”. 

Verzekering
Een belangrijk recht is hiervoor genoemd: het gevrijwaard blijven van schade en letsel. Tegenover dat recht staat echter de plicht zelf ook al het nodige en mogelijke te doen om te voorkomen dat de vrijwilliger zelf, of andere vrijwilligers en bezoekers, schade of letsel oplopen. Mocht dat een vrijwilliger onverhoopt toch overkomen, dan kan aanspraak worden gemaakt op een verzekering die de gemeente Krimpenerwaard heeft gesloten voor vrijwilligers die actief zijn in een collectief verband, zoals het Gemaal. De betreffende polis omvat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een persoonlijke eigendomsverzekering.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (ook wel een bewijs van goed gedrag genoemd) is een verklaring van gemeentewege waaruit blijkt dat het gedrag van een vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bezoekende scholen  kunnen verlangen dat rondleiders van scholengroepen beschikken over een VOG. Een aantal van onze vrijwilligers beschikt reeds over een VOG. 
Indien een vrijwilliger in aanmerking wil komen voor zo’n verklaring, dan worden eventuele kosten daarvan door het bestuur vergoed.

Vrijwilligersovereenkomst
Onze Stichting heeft besloten vooralsnog geen vrijwilligersovereenkomsten met de vrijwilligers af te sluiten.

Privacyverklaring 
In onze Privacyverklaring staan de uitgangspunten en werkwijze van onze stichting in het kader van de wettelijke eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (= AVG), die sinds 25 mei 2018 in de EU van kracht is. Hierin is ook aangegeven wat de rechten en plichten zijn van de vrijwilliger ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens van zich zelf en van medevrijwilligers.

Loyaliteit
Een vrijwilliger bij het Gemaal is loyaal naar zijn medevrijwilligers en de organisatie. Hij doet naar derden geen uitlatingen die de goede naam en faam van het Gemaal aantasten.

Onkostenvergoeding 
Een vrijwilliger bij het Gemaal heeft geen recht op vergoeding van kosten voor geleverde inzet. 

Print Friendly, PDF & Email