Privacyverklaring

Privacyverklaring van onze Stichting

1. De persoonsgegevens van de vrijwilligers en donateurs worden verwerkt met inachtneming van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en met het doel het mogelijk maken van de noodzakelijke communicatie voor het uitvoeren van de activiteiten. De gegevens worden alleen voor de eigen administratie en voor communicatie tussen bestuur en diverse werkgroepen, commissies en individuele vrijwilligers/donateurs/sponsoren gebruikt. Niet voor reclame van derden of voor aanbiedingen van diensten of producten die geen relatie hebben met de missie. 
2. Er worden door de Stichting – in de hoedanigheid van uitsluitend de secretaris en de penningmeester – alleen persoonlijke gegevens verzameld voor de noodzakelijke informatie van  estuursleden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren van het gemaal. De gegevens bestaan veelal uit naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en mogelijk een bankrekeningnummer van bijvoorbeeld sponsoren.  
3. De persoonsgegevens van de genoemde personen (sub 2) worden door de secretaris opgeslagen in Word- / Excel-bestanden die beveiligd zijn met een wachtwoord. Er wordt terughoudend omgegaan met het e-mailen van persoonsgegevens o.a. door het gebruik van bcc. Er wordt zorg gedragen voor een goede en veilige back-up van onze gegevens.
4. De toegang tot de persoonsgegevens is voorbehouden aan het bestuur of daartoe door het bestuur gemachtigde personen. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt door het bestuur of personen die daartoe door het bestuur zijn belast en gemachtigd. Het bestuur en de met de administratie belaste personen gebruiken de in de administratie opgeslagen gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.
5. Op iedere daartoe gerechtigde vrijwilliger rust de verplichting om het aan hem verstrekte overzicht van vrijwilligers / donateurs / sponsoren uitsluitend te gebruiken voor de bovengenoemde communicatie. Het bestuur en de daartoe gerechtigde vrijwilligers voorkomen dat de contactgegevens ter kennis komen of worden gebracht van/aan niet geautoriseerde derden. De toegang tot de digitale opslag van de administratie, inbegrepen de back-up daarvan, is voor ongeautoriseerde personen en/of systemen afgeschermd met een wachtwoord.
6. Door de aanmelding als vrijwilliger of donateur geeft de betreffende persoon toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens in de administratie zoals in dit protocol is geregeld.
7. Iedere in de administratie voorkomende vrijwilliger/donateur heeft, uitsluitend ten aanzien van zijn eigen gegevens, het recht op inzage van die gegevens, het recht op correctie van die gegevens, het recht op verwijdering van die gegevens zodra zijn betrokkenheid wordt beëindigd.
8. De personalia van overleden en of vertrokken leden worden uit de administratie verwijderd.
9. Mochten gegevens onverhoopt in verkeerde handen vallen, of indien vermoed wordt dat dit is gebeurd, dan worden er maatregelen genomen. Het belangrijkste is dat het lekken van gegevens (datalek) meteen wordt gestopt, bijvoorbeeld door het nemen van technische maatregelen. Er worden ook preventieve maatregelen genomen, om dit te voorkomen.
10. In geval van datalekken wordt de Autoriteit Persoonsgegevens gewaarschuwd en worden de nodige maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

Print Friendly, PDF & Email