Missie

Missie
Het veenweidegebied is een 1000 jaar oud cultuurlandschap waarin water altijd een centrale rol heeft gespeeld. Door de vele ingrepen die vanaf de ontginning nodig waren om overtollig water af te voeren is in de loop der eeuwen een gebied ontstaan met een hoge natuurkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De dijken en kaden, de sluizen, het intensieve netwerk van sloten en vaarten, de molens en de vele 19e eeuwse gemaalcomplexen, zijn de zichtbare getuigen van al die inspanningen en bepalen in hoge mate het landschapsbeeld.
De stichting wil aan de waardering en daarmee aan het behoud van dit culturele erfgoed bijdragen door te laten zien en beleven wat er in technische, bestuurlijke en organisatorische zin in het verleden allemaal voor nodig was, en ook in de toekomst nodig zal zijn, om de veiligheid van de bewoners te waarborgen en schade door te veel of te weinig water, te voorkomen.
Met de instandhouding van het historische gemaalcomplex en de daarin aanwezige pompinstallaties, geven wij ook op tastbare wijze inhoud aan onze missie.

Wie zijn wij?
Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht, is een ANBI-stichting die in 1990 is opgericht met als opdracht het gemaalcomplex als cultureel erfgoed in stand te houden. Daartoe zijn gebouwen en terreinen indertijd door het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden aan de stichting overgedragen. In de laatste jaren heeft het Gemaal zich geleidelijk ontwikkeld tot een centrum dat op aanschouwelijke wijze laat zien hoe de bewoners door de eeuwen heen hebben geworsteld met de waterhuishouding.

Wie steunen ons?
Het werk van de stichting wordt financieel ondersteund met bijdragen van de Hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard, van Rijnland en van De Stichtse Rijnlanden, van de gemeente Krimpenerwaard (voorheen Vlist), van de Rabobank Krimpenerwaard, en van een groot aantal vrienden.

Wilt u ons ook steunen?
Vrienden hebben gratis toegang tot het Gemaal, genieten korting bij speciale activiteiten en informeren we regelmatig over de ontwikkelingen bij het Gemaal. De bijdrage is minimaal €15,00.
Vriend worden? Mail of belt u dan naar info@gemaalhaastrecht.nl of 06 – 137 49 168 met vermelding van post- en email-adres. Het bankrekeningnummer van de Stichting Gemaal De Hooge Boezem is: (IBAN) NL88 RABO 0118 302 40.

Print Friendly, PDF & Email